PR eventpro บนสื่อต่างๆ
Privacy Policy Privacy Policy
Term of use Term of use

นโยบายการรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ (Privacy Policy)

บริษัท โวเน่ จำกัด (WoNe’) ขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ www.eventpro.in.th บริษัทขอชี้แจงให้ท่านทราบว่า บริษัทมีนโยบายการรักษาข้อมูลของสมาชิกให้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สมาชิกเกิดความมั่นใจในความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การจัดเก็บข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทจะทำการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลหรือองค์กรของท่าน เมื่อท่านเป็นสมาชิกเว็บไซต์เรา หรือต้องการใช้บริการใดๆ ของเรา โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บในฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ แม้กระทั่ง Password ที่กรอกจะถูกเข้ารหัสซึ่งแม้แต่ผู้ดูแลระบบก็ไม่สามารถทราบได้ บริษัทจะอนุญาตให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตามกฎหมายบัญญัติร้องขอข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และส่วนงานดังกล่าวต้องเข้าใจนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลมาเป็นอย่างดี

การใช้ข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล

 • » บริษัทจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อตอบสนองการร้องขอบริการต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์เท่านั้น
 • » บริษัทไม่มีประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลของสมาชิกต่อสาธารณชนหรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • » บริษัทจะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลของสมาชิกสู่บริษัทอื่น เว้นแต่เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอง หรือเป็นการได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ ตามกฎหมายบัญญัติเท่านั้น
 • » เราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงตัวคุณได้ให้แก่บริษัทหรือบุคคลอื่น เมื่อ:
 • - เราได้รับความยินยอมจากคุณในการเปิดเผยข้อมูลนั้น
 • - เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณขอมา
 • - เราพบว่าการกระทำของคุณในเว็บไซต์ของเราเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการบริการของบริษัท, หรือแนวทางหรือกฎเกณฑ์ว่าด้วยการใช้ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ และ/หรือเพิ่มเติม หรือเงื่อนไขการบริการสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดโดยเฉพาะ

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลที่ทางบริษัทเก็บไว้

เราจะให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้เมื่อมีการร้องขอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลนั้นให้เป็นปัจจุบัน เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นภายใต้หลักการว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแห่งชาติ คำร้องขอของคุณในการให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนี้จะได้รับการจัดการในเวลาที่เหมาะสม หากเราปฏิเสธการให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลแก่คุณ เราก็จะแจ้งเหตุผลการปฏิเสธดังกล่าว และแจ้งให้คุณทราบถึงข้อยกเว้นใดๆ ที่เรายึดถือภายใต้หลักการว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแห่งชาติ

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

เราจะดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เมื่อใดก็ตามที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว หากข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราเก็บไว้ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อเรา และเราจะดำเนินการในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขข้อมูล หรือเจรจาในการดำเนินการอย่างอื่นร่วมกับคุณ

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของสมาชิก บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทาง e-mail หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยทั่วถึง

การรับรองจากหน่วยงานของทางภาครัฐ

บริษัท โวเน่ จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยบ่มเพาะ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การดำเนินงานของบริษัทเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและสังคม เราได้รับการไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับอย่างดีที่สุด

ความมั่นใจในการสำรองข้อมูล

บริษัทมีระบบการสำรองข้อมูลใน Harddisk ด้วย Mirror RAID และมีการสำรองฐานข้อมูลอยู่เป็นประจำทุกวัน จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่สูญหาย หรือสูญหายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้้

ข้อมูลบางส่วน เช่น e-mail address ที่ผู้ใช้บริการได้ใส่ไว้บนเว็บไซต์ eventpro จะถูกเก็บเป็นความลับ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้ทาง บริษัทฯ จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข เปิดเผย ข้อมูลอันเป็นความลับนี้ของผู้ใช้บริการ ยกเว้นจำต้องกระทำด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 • » เพื่อความถูกต้องทางกฎหมาย
 • » เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ
 • » เพื่อนำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้ใช้บริการคนอื่นหรือต่อสาธารณะ
 • » เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบหรือบริการที่ eventpro ได้ให้ไว้
 
 เงิน ด่วน ||| new balance