เข้าสู่ระบบ Sign in สมัครสมาชิก register rss twitter facebook
Sansarn
igo
Advanced Search
คุยกับ i-Go
Facebook twitter
เวทีประชุมนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งแรกของ ASEAN Plus Three

เวทีประชุมนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งแรกของ ASEAN Plus Three

วันที่: 01 มี.ค. 55 ถึง 02 มี.ค. 55 

สถานที่: The Empress Hotel Chiang Mai

หมวดหมู่: การศึกษา/งานราชการ

เว็บไซต์: http://www.grad.cmu.ac.th

คำหลัก (Tag): tag ประชุมนานาชาติ tag บัณฑิตศึกษา tag asean tag Plus Three

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จัดประชุมนานาชาติ The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) และ The 1st Forum of the Deans of ASEAN Plus Three Graduate Schools เวทีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา พร้อมเชิญคณบดีจากสถาบันการศึกษาแต่ละประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน

รศ.ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการเอเชียตะวันออก ครั้งที่  9  ( 9th Meeting  of  East  Asia  Academic  Coorperation  Council -  EACC)  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2554 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)  ได้เสนอให้มีการจัด Concept  Paper  of  ASEAN  Plus  Three Graduate  Research Congress (AGRC)  ให้เป็นการประชุมนานาชาติสำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศ  ASEAN  Plus  Three  และเป็นการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น ในกลุ่มนักศึกษา คณาจารย์  ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นที่ประชุม  EACC ยังเห็นชอบให้จัดการประชุม  Forum of the Deans of ASEAN  Plus  Three Graduate Schools  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN  Plus  Three และร่วมกันกำหนดรูปแบบสำหรับการประชุม  AGRC  ในครั้งต่อไป

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประชุมดังกล่าวจึงรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 1st ASEAN Plus Three Graduate  Research Congress (AGRC) และการประชุม The 1st Forum of the Deans of ASEAN Plus Three Graduate Schools ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกของกลุ่มประเทศ  ASEAN  Plus  Three  โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ  โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบการจัดการประชุมจากที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

การประชุม Forum of the Deans of ASEAN  Plus  Three Graduate Schools จะมีการเชิญคณบดีบัณฑิตศึกษาของแต่ละประเทศ เพื่อร่วมหาแนวทางพัฒนาการศึกษาร่วมกัน โดยนอกจากจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่มประเทศ  ASEAN  Plus  Three  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกัน เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต 

ในส่วนของรูปแบบการประชุม และกิจกรรมวิชาการ ได้กำหนดไว้หลายรูปแบบ ได้แก่ การประชุม การบรรยายทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการวิชาการ รวมถึงรายงานสืบเนื่องจากการประชุม  โดยตั้งเป้าไว้ว่าการประชุมนานาชาติครั้งสำคัญนี้ จะเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุมระดับนานาชาติให้นักศึกษา  คณาจารย์  นักวิจัย  ตลอดจนผู้สนใจ  ได้มีโอกาสพัฒนาความเป็นผู้นำด้านวิชาการ  โดยการนำเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ รวมทั้งสร้างบรรยากาศทางวิชาการ  ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์  และความคิดเห็นในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม  นำไปสู่การพัฒนาการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศ ASEAN  Plus Three ตลอดจนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการของ ASEAN Plus Three ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

สำหรับการประชุม The 1st ASEAN Plus Three Graduate  Research Congress (AGRC) ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อและผลงานวิจัยฉบับเต็ม ผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2554

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Website: www.grad.cmu.ac.th/agrc  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 053-94-2406 และ 053-94-2405  Email: graduate@cmu.ac.th

Keynote Speeches 
                     
Dr. Surin Pitsuwan
ASEAN Secretary - General
Keynote speech “ASEAN + 3 Enhances Dynamic and Effective Cooperation”    

Assoc.Prof.Piniti Ratananukul,Ph.D. 
Deputy Secretary - General
Keynote speech “Graduate Studies in ASEAN + 3 Aspects”

 
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากผู้จัดงานก่อนอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น 

 
banner
banner
Thnic
DotArai
D+ PLUS
Thai-g
 เงิน ด่วน ||| new balance