เข้าสู่ระบบ Sign in สมัครสมาชิก register rss twitter facebook
Sansarn
igo
Advanced Search
คุยกับ i-Go
Facebook twitter

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลสำคัญ

ชื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Name Chiang Mai University

หมวดหมู่ การศึกษา

Category Education

URL http://www.chiangmai.ac.th

 

ที่ตั้ง

ที่อยู่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง เชียงใหม่ 50200

Address 239 Huay-Kwao Rd. Sutap, Mung, Chiang Mai, 50200

ย่าน ห้วยแก้ว

Area Huay-Kwao

ติดต่อ

เบอร์โทรสาร 053-217143 

ข้อมูลทั่วไป

คำอธิบาย

              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ.2501 ตั้งอยู่ ณ ดินแดนล้านนา อันเป็นแหล่งสะสมวัฒนธรรมอันล้ำค่ามานานนับ 700 ปี มีสภาพภูมิประเทศงดงามท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติ บริเวณเชิงดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่               นับ ตั้งแต่มีการเรียกร้องให้ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกสู่ภูมิภาค โดยขอให้รัฐบาลจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 ในที่สุดการเรียกร้องก็สัมฤทธิ์ผลก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่าง ยิ่งแก่ชาวล้านนาไทย              วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น โดยกำหนดให้เปิดสอนในปีการศึกษา 250                วัน ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2507 ออกประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 81 ตอนที่ 7 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2507 มาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัติตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป                วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ

map section
 
 
 
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากเจ้าของสถานที่ก่อนอีกครั้ง

แสดงความคิดเห็น 

 
banner
Thnic
DotArai
D+ PLUS
Thai-g
 เงิน ด่วน ||| new balance